top of page

เเบบประเมินภาวะเเทรกซ้อนโดยมีความเครียดเป็นสาเหตุ

ประเมินความเครียด (ST-5)

เกณฑ์การเเปลผลเเบบประเมินความเครียด (ST-5)

คะเเนน 0-4   มีความเครียดน้อย 
จัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้และปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

คะเเนน 5-7    มีความเครียดปานกลาง 
มีเรื่องไม่สบายใจและยังไม่ได้ คลี่คลาย ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวหรือแก้ปัญหา ควรให้คำ ปรึกษาหรือคำแนะนำ ในเรื่องการผ่อนคลาย ความเครียดด้วยการพูดคุยหรือปรึกษาหารือกับคนใกล้ชิด 

คะเเนน 8 คะเเนนขึ้นไป
มีความเครียดสูงในระดับที่อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายเช่น ปวดหัว ปวดหลัง นอนไม่หลับ ฯลฯ ต้องได้รับคำ ปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุข เพื่อค้นหาสาเหตุที่ทำ ให้เกิด ความเครียดและหาแนวทางแก้ไข และคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q)

เเบบคัดกรองโรคซึมเศร้า

คัดกรองโรคซึมเศร้า

เกณฑ์การประเมินคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q)

ถ้าท่านได้ผลเป็นคำตอบ คุณได้เลือก  B (ไม่มีทั้งสองอาการ)
       
ถือว่า ปกติไม่เป็นโรคซึมเศร้า 

ถ้าท่านได้ผลเป็นคำตอบ คุณได้เลือก  A,B (มีอาการข้อใดข้อหนึ่ง)
หรือท่านได้ผลเป็นคำตอบ คุณได้เลือก  A      (มีอาการทั้งสองอาการ)
     
  มีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า   แนะนำ ให้ประเมินโรคซึมเศร้าด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q) เพื่อให้การดูแล ช่วยเหลือต่อไป 

ประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม

ประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม  (9Q)

เกณฑ์การประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q)

คะเเนนรวม <7  =   ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าหรือมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมาก
       
 แนะนำ ให้สำรวจ/ประเมินโรคซึมเศร้าด้วยตนเองด้วยแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า2คำถาม (2Q) เมื่อพบว่า ผลมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ให้มาพบบุคลากรสาธารณสุขเพื่อประเมินโรคซึมเศร้าอีกครั้ง

คะเเนนรวม 7-12 =   มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับน้อย
       
 แพทย์วินิจฉัยโรคทางกายและประเมินยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่ ให้หยุดหรือลดยาที่สามารถทำให้เกิดอาการคล้ายซึมเศร้า แนะนำวิธีลดอาการซึมเศร้าโดยไม่ใช้ยาเช่น ออกกำลังกาย 30 - 45 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และวิธีอื่น ๆที่เหมาะสม

คะเเนนรวม 13-18 =   มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง
     
  แพทย์วินิจฉัยโรคทางกายและประเมินยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่ ให้หยุดหรือลดยาที่สามารถทำให้เกิดอาการโรคซึมเศร้า   ค้นหาและประเมินปัญหาด้านสังคมจิตใจถ้ามีควรให้การปรึกษาผู้ป่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ทุกข์ใจ   พิจารณาให้ยาต้านเศร้า ตามแนวทางการรักษาโรคซึมเศร้าด้วยยาต้าน อารมณ์เศร้า

คะเเนนรวม >19  =   มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง
       
 แพทย์วินิจฉัยโรคทางกายและประเมินยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่ ให้หยุดหรือลดยาที่สามารถทำให้เกิดอาการโรคซึมเศร้า   ค้นหาและประเมินปัญหาด้านสังคมจิตใจถ้ามีควรให้การปรึกษาผู้ป่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ทุกข์ใจ   ให้ยาต้านเศร้าตามแนวทางการรักษาโรคซึมเศร้าด้วยยาต้านอารมณ์เศร้า   รับการรักษาในมาตรฐานระดับตติยภูมิเช่น ยาต้าน อารมณ์เศร้า การรักษาด้วยไฟฟ้า

bottom of page